Voorkomen erfemissies steeds belangrijker

Voorkomen erfemissies steeds belangrijker

Het verminderen en voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen wordt een steeds belangrijker item op de erven van akkerbouwers en loonwerkers. In de Drentse Veenkoloniën start nu een project in dit kader. Volgens de CZAV werken steeds meer akkerbouwers en loonwerkers gericht aan het voorkomen van erfemissies.

In de afgelopen jaren hebben agrariërs al grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is de emissie via drift sterk teruggedrongen en is het bewustzijn rond het omgaan met restvloeistof sterk toegenomen. Ondanks alle inspanningen worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog geregeld gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Deze middelen kunnen onder andere door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht komen (erfemissie).

Project Drenthe
In de Drentse Veenkoloniën gaat nu het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) van start. Akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s gaan aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Afgelopen week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. In het SESW project krijgen akkerbouwers en loonwerkers groepsgewijs (gratis) advies en begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfemissie te voorkomen. Ook weten ze zeker dat ze de juiste maatregelen treffen; vertegenwoordigers van het waterschap en de RUD kijken mee en staan achter de maatregelen. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Deelnemers zijn niet verplicht om te investeren maar kunnen 40 procent subsidie krijgen voor de bovenwettelijke investeringen die ze doen (max. 14.000 euro per onderneming). Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen van een vloeistofdichte vloer bij een vul- en wasplaats op het erf, het overkappen van deze vul- en wasplaats, een zuiveringssysteem voor afvalwater en een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden. In een pilotproject heeft een tiental akkerbouwers in het gebied de afgelopen maanden individueel advies gekregen over manieren om hun eigen erf emissievrij te maken.

Zuid-West Nederland
Ook CZAV houdt zich bezig met het vergroten van de bewustwording van de teler op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit. Dit door middel van kennisoverdracht en het samen signaleren van verbeterpunten. Door een intensieve controle van gewassen en deskundige advisering over de juiste spuitcondities, zegt CZAV op haar website, de teler naar een optimaal rendement te brengen met minimale impact op het milieu. CZAV signaleert positieve ontwikkelingen op dit vlak. Zo investeren steeds meer agrariërs in reducerende maatregelen zoals: biologische zuiveringssystemen, reinigingssystemen voor de wasplaats en driftbeperkende spuitdoppen. De akkerbouwers krijgen van CZAV het advies om een erfemissiescan in te vullen. Daarmee brengen ze eenvoudig de emissierisico’s, die afkomstig zijn van het erf, in beeld. Volgens CZAV biedt ook de toolboxwater.nl veel betaalbare en goed realiseerbare maatregelen aan om erfemissies te reduceren. Uit cijfers van deze website blijkt dat steeds meer telers gebruikmaken van de nieuwe toolboxkaarten.

Tekst en beeld: Guus Queisen
Bron: www.akkerwijzer.nl