Overzicht effecten en toepasbaarheid van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek

Overzicht effecten en toepasbaarheid van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek

Binnen de landbouw is de vraag welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam bodembeheer erg belangrijk. In de publiek-private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer is dan ook jarenlang onderzoek gedaan, in allerlei veldproeven, om te proberen die vraag te beantwoorden. Inmiddels zijn de resultaten uit dat onderzoek geanalyseerd en samengevat in een rapport.

Bodemmonsters nemen voor bodemonderzoek

Analyse van allerlei maatregelen meegenomen

In de analyse zijn verschillende typen maatregelen meegenomen zoals:

  • Gereduceerde grondbewerking
  • Organische stofaanvoer met organische mest of extra groencompost
  • Bemestingsmaatregelen in de vorm van steenmeel of de Ca/MG-methode

In het rapport ligt de focus op het effect van de maatregelen op de opbrengst, maar ook op andere bodemfuncties zoals koolstofvastlegging, waterregulatie- en zuivering, recycling van nutriënten en habitat voor biodiversiteit. Daarnaast is naar de praktische en economische toepasbaarheid van de maatregelen gekeken. Zo konden ook de afwentelingen tussen de verschillende aspecten in kaart worden gebracht.

Goede resultaten

Wat blijkt? Veel van de getoetste maatregelen zorgen voor positieve effecten op één of meer bodemfuncties. Toepassing van niet-kerende grondbewerking (NKG) zorgt bijvoorbeeld niet voor verlies in opbrengst en lijkt te leiden tot minder stikstofverliezen en een rijker bodemleven. Slechts een klein deel van de maatregelen resulteert in negatieve effecten op bodemfuncties. Zo is toepassing van groencompost positief voor de opbrengst en koolstofvastlegging, maar geeft het wel meer risico op stikstofuitspoeling.

Voor toepassing van de kansrijke maatregelen, die vandaag de dag nog weinig toegepast worden, is extra onderzoek nodig om de knelpunten zoals kosten (bij chitine en anaerobe grondontsmetting), beschikbaarheid (bij groencompost en chitine) en kennis en ervaring (bij NKG) op te lossen. Dit kan betekenen dat ondersteuning vanuit zowel beleid als maatschappij nodig is, om de toepassing van deze maatregelen ook echt in de praktijk te realiseren.

Rapport

Lees en/of download het rapport Analyse van bodemmaatregelen: effecten op bodemfuncties en toepasbaarheid (pdf): beterbodembeheer.nl/upload_mm/c/a/3/0069b8da-29f8-4a6a-83bc-58a897b8a587_Rapport_Analyse_van_bodemmaatregelen_bodemfuncties_toepasbaarheid.pdf