Onze website in een nieuw jasje!

Onze website in een nieuw jasje!

Praktische maatregelen emissievermindering beter inzichtelijk

Met de komst van het voorjaar was ook de Toolbox Emissiebeperking toe aan een frisse nieuwe vormgeving. Op toolboxwater.nl vinden ondernemers en adviseurs nog steeds praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, maar in een geheel nieuw jasje. Het is belangrijk om emissie aan te pakken; zowel voor het behoud van een effectief middelenpakket, als om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen. De website voorziet in allerhande praktische tips, nieuwtjes en toont inspirerende video’s over de manieren waarop ondernemers emissie tegengaan.

Informatiekaarten

Er zijn vele manieren om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen op het erf en het perceel. Achttien toolboxkaarten geven een helder overzicht van de praktische mogelijkheden en de relevante regelgeving. Zo legt kaart 1 kort uit welke algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn voor de landbouw en gaat kaart 15 in op het optimale spuitmoment. Ook zijn er kaarten over driftreducerende doppen en -spuittechnieken en drukregistratievoorziening en geïntegreerde onkruidbestrijding. Er is daarbij aandacht voor de verschillen tussen sectoren; naast algemene kaarten zijn er ook specifieke kaarten voor de fruit- en bollenteelt.

Emissiescans

Voor ondernemers die nadenken over hun erf- of perceelsinrichting, maar niet goed weten of en hoe ze kunnen voldoen aan de regelgeving is er de erf- of perceelsemissiescan. Twee handige tools die door middel van praktische vragen inzicht geven in mogelijke emissieroutes.  De link staat op de Toolbox website.

Erfemissiecoach

Elk bedrijf ziet er net weer iets anders uit. Ondernemers die aanvullende vragen hebben over hoe bijvoorbeeld een wasplaats binnen hun erfinrichting past, schakelen de erfemissiecoach in. Een deskundige van CLM Onderzoek en Advies zal hen via whatsapp, mail of telefonisch antwoord geven op hun vraag. 

Emissiereductieplannen

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt regelmatig getoetst door middel van monitoring. Voor de stoffen die het meest normoverschrijdend worden aangetroffen maken de toelatinghouders een emissiereductieplan. Hierin beschrijven ze het gebruik van de stof, de belangrijkste emissiebronnen en extra maatregelen die worden genomen om emissie te verminderen. De emissiereductieplannen zijn te vinden op de Toolbox website. 

Toolboxteam

De overheid heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 de landbouw nagenoeg zonder emissies werkt. In de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming staat als doel voor 2023 een reductie van de normoverschrijdingen met 90%. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis, LTO Nederland en Cumela de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Hiermee willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.