Hoe is het met de waterkwaliteit in Nederland?

Hoe is het met de waterkwaliteit in Nederland?

“Extra inspanning nodig voor schoner water.” Het Nederlandse oppervlaktewater wordt steeds schoner maar is nog niet schoon genoeg. “Nog te vaak zien we normoverschrijdingen voor onder andere bodemherbicides”, stelt Klaas Jilderda van BASF. “We moeten extra stappen zetten; vooral afspoeling via greppels moeten we indammen.”

Klaas Jilderda is Global Registration Manager Herbicides bij BASF en nauw betrokken bij de activiteiten van Nefyto op het gebied van waterkwaliteit. We stellen hem daar een paar vragen over.

Hoe is het met de waterkwaliteit in Nederland?
“Die is flink verbeterd. Twintig jaar geleden hadden we nog zwarte stinkende watergangen, tegenwoordig ziet het oppervlaktewater er fris uit en zit er veel meer leven in. In perceelsloten zien we echter nog vaak overschrijdingen van de normen. Waterschappen vinden daarbij vaak bodemherbicides en hebben vastgesteld dat die vaak in de sloot belanden via oppervlakkige afspoeling.”

Wat zijn de doelstellingen van het beleid?
“In de tweede nota Duurzame Gewasbescherming staat dat het aantal normoverschrijdingen over de periode 2016-2018 vijftig procent lager moet zijn dan in de referentieperiode 2011-2013. We zaten in 2017 op iets meer dan 30%. Helaas boeken we minder goede resultaten bij de jaargemiddeldes van de stofconcentraties in het water. Er moet dus nog flink wat gebeuren.”

Wat gebeurt er als de situatie niet genoeg verbetert?
“Dan zal het lastiger worden om middelen in de benen te houden bij herregistratie. En er dreigen vervelende teeltmaatregelen zoals bredere teeltvrije zones. Ook zullen waterschappen vaker perceelsgericht gaan meten. Dan wordt op telerniveau duidelijk wie netjes werkt en wie niet.”

Wat kunnen telers zelf doen?
“Het zou veel helpen als telers minder vaak preventief greppels graven. Via die greppels spoelen middelen ongehinderd naar de sloot. Er zijn genoeg andere methoden om wateroverlast te lijf te gaan. Het begint met een goede vlaklegging en drainage. Hou de bodemstructuur goed op orde en voorkom bodemverdichting. Voer organische stof aan voor een betere sponswerking van de bodem. Kijk of je naast de doppenkeuze misschien ook andere spuittechnieken kunt toepassen (zie noot). En als greppels onvermijdelijk zijn, laat ze dan uitmonden in een buffergreppel parallel aan de sloot met eventueel een afvoer via een compostfilter. Je ziet ook steeds vaker dat aardappeltelers bij het aanfrezen drempeltjes tussen de ruggen aanleggen. Dat is een prima manier om afspoeling tussen de ruggen te verminderen.” 

Noot: de volgende link brengt u bij een lijst met drift reducerende doppen en spuittechnieken https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/tct/

Tekst: BASF