Toolbox emissiebeperking blijft actueel

Toolbox emissiebeperking blijft actueel

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten. Bekijk de actuele kaarten.

Actie nodig voor waterkwaliteit en middelbehoud
Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen én een effectief middelenpakket te behouden is vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater absoluut noodzakelijk. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen. Een aantal kaarten beschrijft praktische maatregelen om bijvoorbeeld drift te verminderen, en om afspoeling van perceel en erf tegen te gaan. Andere kaarten gaan in op geïntegreerde gewasbescherming, mechanische onkruidbestrijding, het bepalen van het optimale spuitmoment en de invloed van de toepasser op de emissie tijdens een bespuiting. De toolboxkaarten worden jaarlijks geactualiseerd.

Wijziging Activiteitenbesluit
Recent zijn toolboxkaarten 1 en 6 gewijzigd. Toolboxkaarten 1 ‘Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook alweer’ en 6 ‘Driftreductie in de fruitteelt’ zijn aangepast aan de wijzigingen in het Activiteitenbesluit. Aan kaart 6 is een extra driftreducerende spuittechniek toegevoegd: de HSS CF boomgaardspuit.

Een compleet pakket
Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming vormen de Toolboxkaarten een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. De Erfemissiescan is een digitaal instrument waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen, zie www.erfemissiescan.nl.

Via e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming. De meest gestelde vragen zijn met antwoord op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht.

Nadere inlichtingen: Klaas Jilderda, Nefyto, mail klaas.jilderda@basf.com, tel. 026 3717286