Drukregistratie is nog maar het begin

Drukregistratie is nog maar het begin

Tegelijkertijd met de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ook inzicht gegeven over hoe de sector in de komende 10 jaar een emissie van 0 in de gewasbescherming moet behalen. Drukregistratie op de veldspuit lijkt slechts het begin.

Schouten presenteerde 16 april haar ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’. Hierin staat dat gewasbeschermingsmiddelen soms nodig blijven, maar die moeten dan wel onder strenge maatregelen worden toegepast. Ook op en rondom het erf krijgt de veldspuit met een toenemend aantal regels te maken.

In 10 jaar tijd
De sector moet de emissies van gewasbeschermingsmiddelen richting de leefomgeving tot nagenoeg 0 terugdringen, zo laat de minister weten. De sector heeft 10 jaar de tijd dit te realiseren. Daarnaast worden een groot aantal technische maatregelen ingevoerd om dit te realiseren. Deze slaan op het gebruik van de veldspuit.

Wie denkt dat het bij drukregistratie blijft, heeft het mis. Vanaf 1 januari 2019 is registratie verplicht, al heeft de sector wel 1 jaar uitstel gekregen om dit voor elkaar te boksen. In het uitvoeringsprogramma, dat na de zomer volgt, wordt deze verplichting opgenomen. In een pakket aan voorgestelde maatregelen wordt echter meer genoemd.

Registratieplicht gaat verder
Naast drukregistratie op een veldspuit, moet rekening worden gehouden met het registreren van meerdere parameters, zo staat in het document. De rijsnelheid en spuitboomhoogte zijn immers ook van invloed op drift, waardoor ook deze parameters in de toekomst naar verwachting gelogd moeten worden. Een externe en onafhankelijke partij moet de benodigde controletechniek ontwikkelen. Daarnaast wordt gemeld dat de Technische Commissie Techniekbeoordeling wordt niet onafhankelijk wordt geacht, omdat hier ook fabrikanten in deelnemen.

Een andere belangrijke wijziging voor de toekomst is het vullen van de machine. Dit moet middels een uniform en gesloten systeem, waarbij de gebruiker niet langer in aanraking kan komen met het middel en waarbij morsen dus niet mogelijk is. Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermings-middelensector werkt inmiddels aan een oplossing, om (een deel) van dit probleem op te lossen.

Veilig vullen
Daarbij krijgen middelenverpakkingen straks een unieke ’tag’, zodat deze traceerbaar zijn. Ontstaat er een probleem, dan is 1 specifieke verpakking in de gehele keten terug te zoeken. Je kunt deze unieke barcode ook een stap verder trekken. Een mogelijk idee is om op de veldspuit een scanner te monteren; voor je gaat tanken scan je iedere verpakking, zodat vastligt wat je vult en gaat spuiten. Je zou dan zelfs direct het benodigde advies in beeld kunnen krijgen. Voor implementatie van deze techniek is echter nog geen einddatum gesteld.

Ook wordt het in de toekomst verplicht om de machines louter op een speciale wasplaats te reinigen, om zodoende de erfemissie te reduceren. Voor de benodigde investering wordt gekeken naar financiĆ«le stimulatie via bijvoorbeeld MIA en Vamil. Ook de interne reiniging van de machine wordt door de sector onder de loep genomen. Is deze voldoende, en hoe moet worden omgegaan met de restvloeistof? Het doel is om een systematiek te ontwerpen voor restvloeistof, zoals de glastuinbouwsector al heeft.

Dossier af- en uitspoeling
Daarnaast gaan ook de maatregelen om de afspoeling en uitspoeling te voorkomen een behoorlijk impact hebben. Dit staat los van het feit dat gewasbeschermingsmiddelen over 2 jaar op afspoeling en uitspoeling beoordeeld gaan worden. Naast de bekende erfemissiescan, is er ook een perceelemissiescan in de maak. Diverse maatregelen (als water zuiveren, buffergreppels of zones) moeten afspoeling tegengaan. Daarbij kan een brede teeltvrijezone, in combinatie met eisen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dubbel zo interessant zijn. Voor 2020 staat dit op het programma. Dit geldt tevens voor de uitspoeling van middelen via drainage.

De agrarisch ondernemers krijgen in de komende jaren dus nog heel wat nieuwe eisen voor hun kiezen. Bij open teelten staat de eerste verplichte deadline op 1 januari 2024. Een nieuwe stap wordt in 2027 genomen, en die wordt gevolgd door de uiteindelijk de beoogde ‘nul-emissie’ in 2030. De manier waarop gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld en toegepast gaat sterk veranderen. Uit documenten van de minister blijkt ook dat er zomaar een streep door bepaalde spuittechnieken kan worden gezet.

Hoe verder?
Er zijn nog heel wat hindernissen te nemen. Naast strengere controle op drift, is met name de perceelemissie een fikse opgave. Stortbuien met 100 millimeter water zijn geen uitzondering meer. Een boer is dan bezig met het redden van zijn gewas, niet met het voorkomen van afspoeling. Ook zit niemand te wachten op filtratiesystemen voor drainagebuizen, die enorme kosten met zich meedragen. Het zijn allemaal praktische vragen waar tot 2030 door de sector een antwoord op moet worden gevonden.

Bron: Boerenbusiness.nl