Bloembollentelers in Zuid-West Nederland pakken erfemissie aan

Bloembollentelers in Zuid-West Nederland pakken erfemissie aan

Twaalf bollenteeltbedrijven uit Goeree-Overflakkee en Zuidwest Brabant hebben de afgelopen 2 jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Het project is een samenwerking tussen de bollentelers, brancheorganisatie KAVB, de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta en Adviesbureau CLM.

Mede dankzij het project is de verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de regio verder doorgezet. Bij de bedrijven met emissieroutes naar het oppervlaktewater zijn stappen gezet om de emissies aanzienlijk te verminderen. De ondernemers hebben de emissieroutes beter in beeld en hebben aanpassingen doorgevoerd in hun manier van werken. 

Bij de deelnemers zijn voor en na het ontsmetten en planten van bloembollen monsters van het afspoelend water van het erf genomen en onderzocht op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Het bleek dat er op alle bedrijven residuen in de erfputten zaten. Een aantal deelnemers vangt dit restwater op in een bassin voor hergebruik, waardoor geen sprake is van emissie naar het oppervlaktewater. Bollentelers hebben ook maatregelen doorgevoerd om lekkage van gewasbeschermingsmiddelen op het erf te verminderen. Onder andere door het vergroten van de uitlekcapaciteit voor gedompelde bollen en het overkapt uitvoeren van activiteiten waarbij risico op emissie is. 

De deelnemers aan dit project willen toe naar een gesloten erf. Eén van de mogelijke oplossingen is het opvangen en zuiveren van erfwater en restanten van dompelmiddelen. De KAVB heeft in 2017 het initiatief voor het project ‘Bollenteelt waterproof’ genomen. Naast de KAVB participeren techniekleveranciers en waterschap Hollandse Delta in het project. Het wordt uitgevoerd door KWR. In het onderzoek worden verschillende zuiveringstechnieken getest op verontreinigd water van bollenteeltbedrijven.