Emissiereductie blijft prominent op de agenda in 2024

Emissiereductie blijft prominent op de agenda in 2024

Het reduceren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving blijft in de akkerbouw prominent op de agenda. Meer inzet en maatregelen zijn vereist om normoverschrijdingen in oppervlaktewateren tegen te gaan. Die boodschap wordt de komende periode overgebracht bij bijeenkomsten met akkerbouwers, op verzoek van de stuurgroep Actieplan Plantgezondheid.

Diverse activiteiten uit 2023 krijgen daarmee in 2024 een vervolg. Analyses geven aan dat normoverschrijdingen die in verband worden gebracht met de akkerbouw, te verklaren zijn door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Risicogerichte inspecties van de NVWA wijzen uit dat naleving van wet- en regelgeving beter kan. “Voortdurende normoverschrijdingen leiden tot verdere beperkingen en gebruiksverboden voor middelen. We hebben er zelf alle belang bij ons maximaal in te spannen”, zegt Jaap van Wenum, die als voorzitter van BO Akkerbouw ook stuurgroepvoorzitter van het Actieplan is.

Activiteiten in 2024

  • Het project ‘Effectieve emissiearme spuittechnieken’ krijgt in 2024 een vervolg.
  • Het voornemen is om de emissieprotocollen voor een nagenoeg gesloten erf en perceel verplicht te stellen in het certificeringsschema VVAK.
  • Bij bijeenkomsten met akkerbouwers is er extra aandacht voor stoffen die in het kader van de Kader Richtlijn Water ‘prioritair’ zijn.
  • BO Akkerbouw en haar leden willen in samenspraak en samenwerking met waterschappen in de regio aan de slag om normoverschrijdingen tegen te gaan én, waar nodig, herhaling van normoverschrijdingen te voorkomen. Een beter en actueler inzicht in meetresultaten is hierbij een vereiste. BO Akkerbouw pleit hierbij voor een landelijk uniforme methodiek voor meten, toewijzen (aan een sector) en publicatie.

Acties in 2023

In 2023 kwam emissiereductie al aan de orde bij telersbijeenkomsten. BO Akkerbouw organiseerde met DAW en LTO Nederland het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ in het kader van de campagne #Emissiereductiesprint. Samen voerden ze afgelopen zomer een online mediacampagne uit waarbij informatie over drie routes van emissies (drifterfemissie en perceelemissie) en praktische tips om emissies tegen te gaan veelvuldig zijn gedeeld. In 2023 zijn de emissieprotocollen als aanbeveling in het VVAK-certificatieschema opgenomen. Voor de protocollen, die als applicatie op het platform Farmmaps zijn gestald, zijn een handleiding en instructievideo beschikbaar.

Bron: akkerbouwbedrijf.nl/akkerbouwmachines/veldspuit/emissiereductie-blijft-prominent-op-de-agenda-in-2024