Aanlegverplichting drempeltjes in ruggenteelt geschrapt

Aanlegverplichting drempeltjes in ruggenteelt geschrapt

Aardappelteelt op ruggen, zonder erosiestopdrempeltjes
Aardappelteelt op ruggen,
zonder erosiestopdrempeltjes

De verplichting tot het aanleggen van drempeltjes in de ruggenteelt op klei en lössgrond is van tafel. Ook de bufferstroken en greppels om afspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen hoeven niet worden aangelegd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Kamer. De minister roept de sector op om vrijwillig maatregelen tegen afspoeling te nemen.

Details erosiestopdrempels in ruggenteelt
Artikel 8b stelt dat akkerbouwers sinds 1 januari 2021 verplicht waren afspoelingsbeperkende maatregelen te nemen bij ruggenteelten op klei- of lösspercelen grenzend aan een watergang. Schouten had deze maatregel ingevoerd om zo de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegen te gaan. Deze maatregel was voorzien in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Als alternatief voor de drempeltjes konden telers kiezen voor het frezen van een brede opvanggreppel langs het perceel die bij normale weersomstandigheden het afstromende water opvangen en niet afwateren op de watergang. Ook is een derde optie toegevoegd, namelijk het verbreden van de teeltvrije zone langs watergangen. Dat houdt in dat langs de het betreffende perceel grenzende watergang aan onbeteelde en onbemeste zone wordt aangelegd van minimaal 3 meter breed.

Zelf afspoelingsbeperkende maatregelen kiezen en nemen
Het nemen van maatregelen om afspoeling van nutriënten te beperken blijft onverkort van belang, schrijft Schouten in haar brief. „Ik zal dit dan ook opnieuw bezien bij het opstellen van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn ten behoeve van de verantwoordelijkheden in het kader van de waterkwaliteit.” De minister roept de sector op, met het oog op de invulling van het zevende Nitraatactieprogramma, in het komende groeiseizoen zelf vrijwillig maatregelen te treffen. Hierbij kunnen akkerbouwers gebruik maken van kennis en ervaring die is opgegaan via bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, aldus de minister.

De partijen stelden dat de drempeltjes een geïntegreerde teelt in de weg staan. De drempeltjes maken de mechanische onkruidbestrijding onmogelijk, terwijl dit juist een van de doelstellingen is in de geïntegreerde teelt. Tegelijkertijd is er geen onderzoek dat aantoont dat de ruggetjes, behalve in hellende, erosiegevoelige gebieden, een positief effect hebben op afspoeling.

Meer onderzoek naar drempeltjes in 2021
Wageningen UR heeft vorig jaar veldonderzoek uitgevoerd naar het effect van drempels in percelen met aardappels geteeld in ruggen op vlakke percelen in Noord- en Zuid-Limburg. In dit onderzoek zijn een ruggenteelt met een drempel, een ruggenteelt zonder drempel en een teelt met een ruwe rug (aangelegd door een gitter-roller) met elkaar vergeleken. Hieruit kwam naar voren dat de drempel een duidelijk effect hebben op het volume oppervlakkig afstromend water, schrijft Schouten. Maar, voegt ze daar aan toen, het blokkerende effect nam lopende het seizoen af. Analyse van de concentraties in het opgevangen afgestroomde water en sediment wordt nog uitgevoerd. Komend jaar zal verder onderzoek plaatsvinden.

Bron: www.akkerwijzer.nl/artikel/386413-schouten-schrapt-verplichte-drempeltjes-in-ruggenteelt