Nieuw: toolboxteam ontwikkelt perceelsemissiescan

Nieuw: toolboxteam ontwikkelt perceelsemissiescan

Het Toolboxteam Water heeft met www.perceelsemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld, waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast biedt de tool handvatten om de risico’s op afspoeling te verkleinen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Beperking emissie vanaf perceel belangrijk
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via verschillende routes vanaf het perceel in het oppervlaktewater terecht komen. Bijvoorbeeld door drift, met regenwater via drainage, oppervlakkige afstroming of uitspoeling. Factoren die van invloed zijn op de mate van afspoeling zijn onder meer de infiltratiecapaciteit en het waterbergendvermogen van de bodem, bodemverdichting en het risico op plasvorming. Uit onderzoek blijkt dat emissie vanaf het perceel een belangrijke route is waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar dit kan uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Perceelsemissiescan biedt handvatten
Het invullen van de perceelsemissiescan is gratis. Door het invullen van de scan op www.perceelsemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar op hun percelen risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zij vullen vragen in over de infiltratiecapaciteit, verzadiging en waterhuishouding van hun percelen en zien meteen waar nog risico op emissie vanaf het perceel is. Ook zien ze wat de geldende regelgeving is op dit vlak en worden maatregelen toegelicht die ze kunnen nemen om emissie vanaf het perceel te verminderen. Dat begint bij duurzaam bodembeheer, met maatregelen zoals het verbeteren van de structuur, het stimuleren van bodemleven, het verhogen van het organische stofpercentage en het vergroten van de infiltratiecapaciteit van de bodem. Met grondbewerkingstechnieken kan worden bewerkstelligd dat geen hemelwater over het perceel stroomt. Bijvoorbeeld door drempels te maken tussen de ruggen, of door bij de zaaibedbereiding een wafelstructuur aan te brengen. Als toch water van het perceel afstroomt, kan dit worden opgevangen in een infiltratiegreppel – parallel aan de sloot – die het afstromende water opvangt, zodat het niet in de sloot terecht komt.

Wateroverlast en emissierisico’s op een perceel

Toolbox Emissiebeperking
Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en CUMELA Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De perceelsemissiescan is ontwikkeld door Broos Water op verzoek van TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability) en is een aanvulling op de Toolbox Water.

Een compleet pakket
Samen met de Toolboxkaarten, de Erfemissiescan Gewasbescherming en de Erfemissiecoach vormt de perceelsemissiescan een totaalpakket om emissie van gewasbeschermings-middelen naar het oppervlaktewater te verminderen. 

  • Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. 
  • De Erfemissiescan is een digitaal instrument, waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen, zie www.erfemissiescan.nl
  • Via WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen aan de Erfemissiecoach. De meest gestelde vragen zijn – met antwoord – gepubliceerd op de website www.toolboxwater.nl/erfemissiecoach.

Meer info