Emissiereductieplan

Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kunnen de werkzame stoffen onbedoeld in het oppervlaktewater komen. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt dan ook regelmatig getoetst door middel van monitoring. Voor de stoffen die het meest normoverschrijdend worden aangetroffen maken de toelatinghouders na afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een emissiereductieplan. De verwachting is dat de concentraties van de betreffende stoffen in het water afnemen, als de aanbevelingen en voorschriften uit het plan strikt worden opgevolgd. Lees en/of download de beschrijving van de opzet en werkwijze van Emissiereductieplannen door Nefyto, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (pdf).

In 2018 loopt een analyse voor de stof captan, ETU (metaboliet van dithiocarbamaten) en metazachloor.

Hieronder vindt u de emissiereductieplannen die in uitvoering zijn.