Vragen
 1. Het water, dat wordt gebruikt voor het spoelen van de kisten, zal opgevangen en afgevoerd moeten worden naar een daarvoor geschikte plaats. Wat is een geschikte plaats?

 2. Ik heb gelezen over een nieuwe biologische wasplaats met zuivering (deze wordt sinds juli 2016 gebruikt op proefboerderij Kollumerwaard). Volstaat deze wasplaats voor kistenreiniging?

 3. Mag het waterschap meten in mijn sloot?

 4. Mag ik mijn spoelwater opvangen en daarna uitrijden over mijn land?

 5. Mag ik mijn spoelwater na het opvangen later lozen op een sloot of kanaal?

 6. Mag ik mijn spoelwater na het opvangen later lozen op het riool?

 7. Mag ik mijn spoelwater laten bezinken in een infiltratiegreppel op of direct naast mijn erf?

 8. Mag ik mijn spoelwater laten bezinken in een cascadegreppel met compost?

 9. Mag ik mijn spoelwater laten bezinken in een bezinksloot? Ook als deze sloot in verbinding staat met andere waterlichamen, maar het vuile water pas na grote afstand in die andere waterlichamen stroomt? Of mag ik een bezinksloot (zonder bodembescherming) maken door een stuk sloot naast het erf af te dammen en er geen overloop is naar andere waterlichamen?)

 10. Mag ik mijn spoelwater reinigen met een agrowadi?

 11. Mag ik mijn spoelwater reinigen met een helofytenfilter?

 12. Hoe schoon is het spoelwater dat uit een gesloten kistenwasser komt?

 13. Ik heb een biologisch bedrijf. Ik kan aantonen dat ik geen schadelijke middelen gebruik. Word ik dan minder gecontroleerd? Moet ik dezelfde maatregelen treffen als mijn gangbare collega’s?

 14. Ik wil het spoelwater best recirculeren, maar hoe weet ik dat mijn spoelwater 100% schoon is?

 15. Moet het reinigingssysteem gecertificeerd zijn?

 16. Welke bestanddelen mogen niet aanwezig zijn in het af te voeren water?

 17. Wat is handiger vanuit het oogpunt van waterkwaliteit? Kisten reinigen met schoon leidingwater of met gerecycled water?

 18. Bij het recyclen van water is op een gegeven moment de buffer, waar het residu in wordt opgevangen, vol. Wat wordt men verwacht hiermee te doen? Hoe moet dit worden afgevoerd?

 19. Wat wordt er verstaan onder "vervuild water"?

 20. Wanneer een kistengebruiker met de hand de kisten aan het reinigen is in de buitenlucht, gewoon op het erf, is het niet machinaal. Wordt dit nog getolereerd?
  En wanneer de hogedruk spuit met nagenoeg dezelfde hogedruknozzle wordt gebruikt in een stalen constructie, wordt daar hetzelfde naar gekeken?

 21. Bij gebruik van een recyclesysteem wordt vaak het advies gegeven chloor toe te voegen in een hoeveelheid van circa 20 ppm. Is gebruik van chloor toegestaan?

 22. Hoeveel liter water kost het gemiddeld om een kist te reinigen met de hogedrukspuit? En hoeveel liter water kost het gemiddeld als een kuubkist automatisch gereinigd wordt?

 23. Waterschappen bemonsteren steekproefsgewijs het oppervlaktewater. Hoeveel stoffen zijn er te vinden in een sloot, nadat er kisten gereinigd zijn?

 24. Wat is nodig voor een aanvraag van een watervergunning bij lozing? En wat zijn de kosten?

 25. Wat moeten we doen met het residu aan gronddeeltjes en ontsmettingsmiddel in het spoelwater?

 26. Zijn er subsidies te krijgen voor een spoelplaats?


Antwoorden


1.
Een geschikte plaats is het lozen in het vuilwaterriool óf het uitrijden over onverharde bodem. Echter...wij adviseren om het vuile water te zuiveren door bijvoorbeeld een Biofilter, een Phytobac of een Heliosec. Dit zijn toekomstbestendige keuzes.

Let op:

Terug naar de vragen


2.
Ja, deze wasplaats volstaat voor het inwendig en uitwendig reinigen van spuitapparatuur én voor het reinigen van kuubkisten. De voorkeur gaat uit naar deze of een dergelijk systeem, omdat spoelwater met reststoffen verwerkt wordt met een minimum aan residu. Een voordeel is dat er niets geloosd hoeft te worden, dus bij controle door het bevoegd gezag geeft dit systeem geen probleem. Deze wasplaats met zuiveringssysteem is wel kostbaar.

Het werkt als volgt: Kuubkisten of machines worden gereinigd op de vloeistofdichte vloer. Het waswater wordt opgevangen in een reservoir, waarna het waswater gezuiverd wordt door twee 'filtersystemen’: “de Phytobac” of “de Heliosec”. De restanten van de gewasbeschermingsmiddelen in het spoelwater worden hier afgebroken. Het doel van deze wasplaats is het reduceren van erfafspoeling.

De Phytobac werkt op basis van biologische afbraak van gewasbeschermingsmiddelen, terwijl het water verdampt. In de Phytobac zit een mengsel van grond van het eigen bedrijf met gehakseld stro.

De Heliosec werkt op basis van verdamping. Het restwater wordt in een bak opgeslagen met daarin een laag folie. Hier wordt door de invloed van licht een deel van de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken en blijft als droge stof achter. Het water verdampt en het residu moet als chemisch afval verwerkt worden.

NB1
Probeer de hoeveelheid spoelwater zoveel mogelijk te beperken. De capaciteit van de Phytobac en Heliosec is beperkt. U kunt hierop inspelen door het spoelwater op te slaan en gedurende het jaar te zuiveren met deze systemen.

NB2
Naast het spoelwater op het erf krijgt u als boer ook te maken met hemelwater dat wel geloosd wordt op het oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van een (verplichte) bodembeschermende voorziening (zoals de biologische spoelplaats) is ook afvalwater. Voor het lozen van dit (vervuilde) hemelwater op het oppervlaktewater is een Watervergunning nodig. Voor lozen op de bodem of de riolering staan de voorschriften in het Activiteitenbesluit. Let hier dus op! Bij een controle door het bevoegd gezag kan het dus problemen opleveren als niet al het afvalwater (inclusief hemelwater) wordt opgevangen en gezuiverd.

Terug naar de vragen 

3. Ja, dat mag. Er is een landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen van alle waterschappen. Op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl leest u daar meer over. 

Terug naar de vragen

4.  Ja, dat mag, mits de afstand tot een vuilwaterriool meer dan 40 meter bedraagt.

Let op:

 Terug naar de vragen

5.  Vuil water lozen op oppervlaktewater is niet toegestaan. 

Terug naar de vragen

6.  Volgens het Activiteitenbesluit (artikel 3.100 derde lid) moet u lozen in het riool als uw bedrijf daarop is aangesloten of als er binnen 40 meter een riolering aanwezig is. Aan de lozing is echter de voorwaarde gesteld van < 300 mg/l onopgeloste stoffen. Bij vuile kisten zit u daar al gauw boven. U moet dan eerst zorgen voor bezinking van het spoelwater.

Gewasbeschermingsmiddelen worden gedeeltelijk afgebroken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tegenwoordig worden vaak polaire middelen gebruikt. Deze lossen beter op in water en zullen dus minder ‘blijven hangen’ in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat betekent wel dat deze polaire stoffen alsnog in het oppervlaktewater terecht komen.

Daarom adviseren wij u om het water te zuiveren alvorens dit op de riolering te lozen. Maar nog beter is om het spoelwater op een andere wijze te lozen na zuivering. 

Terug naar de vragen

7.  Een infiltratie- of bezinkgreppel is een langwerpig, relatief ondiep bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten), etcetera vanaf het maaiveld naar het oppervlaktewater tegen te gaan. Er is geen bodembeschermende voorziening getroffen.

Dit verschilt per regio. Wilt u zekerheid? Bel dan met de omgevingsdienst (niet het waterschap) in uw regio. Zij zijn het bevoegd gezag in dit geval. Lozen in een infiltratiegreppel, een cascadegreppel of een afgedamde sloot is gelijk aan lozingen op de bodem, wat niet zomaar is toegestaan.

Terug naar de vragen

8.  Een cascadegreppel is een ondiepe sloot van ongeveer 30 centimeter. In de greppel groeien planten, zoals riet. De vaste bestanddelen uit het water bezinken in de greppel. De plantengroei zorgt ervoor dat de waterzuiverende micro-organismen niet wegspoelen.

Nee, in een cascadegreppel wordt het water alleen gezuiverd van vaste bestanddelen en van nutriënten. Gewasbeschermingsmiddelen worden niet afgebroken.

Dit verschilt per regio. Wilt u zekerheid? Bel dan met de omgevingsdienst (niet het waterschap) in uw regio. Zij zijn het bevoegd gezag in dit geval. Lozen in een infiltratiegreppel, een cascadegreppel of een afgedamde sloot staat gelijk aan lozingen op de bodem, wat niet zomaar is toegestaan. 

Terug naar de vragen

9. Nee, dit is niet toegestaan. Een bezinksloot blijft in de zin van de wet nog steeds oppervlaktewater, omdat de sloot onderdeel uitmaakt van het watersysteem (het waterschap is hier het bevoegd gezag. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw waterschap). Bovendien zijn gewasbeschermingsmiddelen opgelost en bezinken daardoor niet. Er is dus nog steeds sprake van een lozing.

Een afgedamde sloot (zonder bodembescherming) is gelijk aan een infiltratiegreppel of cascadegreppel. Lozingen hierin zijn volgens de wet lozingen op de bodem, wat niet zomaar is toegestaan. Wilt u zekerheid? Bel dan met de omgevingsdienst (niet het waterschap) in uw regio. Zij zijn het bevoegd gezag in bij lozingen op de bodem. 

Terug naar de vragen

10. Een agrowadi is een opvangreservoir in de vorm van een brede, ondiepe geul met een grasbodem, waarin wegstromend regenwater wordt opgevangen. De wadi moet voorkomen dat milieubelastende stoffen van het erf na een regenbui het oppervlaktewater in stromen.

Dit verschilt per regio. Wilt u werken met een agrowadi? Bel dan met uw regionale uitvoeringsdienst. Zij zijn het bevoegd gezag, omdat het een wateropvang in uw bodem betreft. Als uw wadi te vol raakt en het water komt via een overloop of drainage terecht in het oppervlaktewater, dan kan het waterschap u daarop aanspreken. Zij zijn het bevoegd gezag met betrekking tot het oppervlaktewater.

Een agrowadi heeft een grasbodem, dus geen bodembescherming. Dit is gelijk aan een infiltratiegreppel of cascadegreppel. Lozingen hierin zijn volgens de wet lozingen op de bodem, wat niet zomaar is toegestaan. Wilt u zekerheid? Bel dan met de omgevingsdienst (niet het waterschap) in uw regio. Zij zijn het bevoegd gezag bij lozingen op de bodem. 


Terug naar de vragen

11. Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten (riet) afvalwater zuivert tot een kwaliteit, die onschadelijk is voor het milieu.

Nee, hier wordt afvalwater alleen gezuiverd van vaste bestanddelen, zuurstofbindende stoffen en nutriënten. Gewasbeschermingsmiddelen worden niet afgebroken. 

Terug naar de vragen

12. Dit kunt u navragen bij de leverancier van uw gesloten kistenwasser. Indien uw kistenwasser het water zuivert, dan kan de leverancier aangeven wat de kwaliteit van het gezuiverde water is.

Als uw kistenwasser geen geïntegreerde waterzuivering heeft, dan is het spoelwater vervuild. Uit metingen is ook gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen in het waswater aanwezig kunnen zijn. 

Terug naar de vragen

13. Het lozen van afvalwater, afkomstig van het reinigen van kisten, op oppervlaktewater is in principe niet toegestaan. Ook een biologisch bedrijf mag niet zomaar spoelwater in het oppervlaktewater lozen. Aannemelijk is dat u door uw biologische werkwijze geen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Echter, biologische bedrijven gebruiken ook gewasbeschermingsmiddelen, maar dan van natuurlijke oorsprong. Ook deze kunnen schadelijk zijn voor het watermilieu. Op de site van het SKAL is te vinden welke middelen u als biologische teler mag gebruiken.

Het is dus afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater of u mag lozen op het oppervlaktewater. Dit lozen mag dan alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. U moet dus altijd een vergunning voor de lozing aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend dan kan het waterschap het nakomen van de vergunningsvoorschriften controleren.

Voor het lozen van het afvalwater van uw kistenreiniging in het oppervlaktewater moet u eerst een Watervergunning aanvragen bij uw waterschap.  Als een vergunning verleend wordt (dat is niet altijd zo), dan zal het waterschap daarin voorschriften opnemen, waaraan de lozing van het afvalwater moet voldoen. Het waterschap kan het nakomen van de vergunningvoorschriften controleren.

In het Activiteitenbesluit wordt voor biologische bedrijven geen onderscheid gemaakt en moet dus vooralsnog aan dezelfde eisen worden voldaan als bij de reguliere teelt.

NB:
In de toekomst krijgen we te maken met het besluit Activiteiten Leefomgeving vaak afgekort als BAL (dit is de opvolger van het Activiteitenbesluit). Hierin worden biologische telers apart genoemd (zij mogen onder voorwaarden lozen op het oppervlaktewater). Maar omdat het BAL nog geen vastgesteld beleid is, kan hierop niet worden geanticipeerd. Het BAL is een ontwerpbesluit dat waarschijnlijk in 2019 pas inwerking treedt tegelijk met de nieuwe Omgevingswet. 

Terug naar de vragen

14. Er is niet met zekerheid te zeggen of spoelwater 100% schoon is. We hebben geen analysegegevens van spoelwater dat gezuiverd is. Er zijn wel analyses gedaan van ongezuiverd spoelwater, dat op het oppervlaktewater is geloosd. Hierin zijn (uiteraard) diverse gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Maar liefst 200 verschillende stoffen werden aangetroffen, waaronder ook enkele, die al lang niet meer gebruikt mogen worden. Dit zijn stoffen, die aan gronddeeltjes gebonden waren of die nog in het hout van de kisten zaten.

Terug naar de vragen

15. Een reinigingssysteem hoeft niet gecertificeerd te zijn. Vanuit de wetgeving en vanuit de afnemers is dat geen eis. 

Terug naar de vragen

16.Bij lozen op de onverharde bodem of op een zuiveringsinstallatie, zoals een Phytobac zijn er geen eisen. Bij lozen in het vuilwaterriool mag er maximaal 300 mg/l aan onopgeloste stoffen in het water zitten. Tevens moet er een controlevoorziening (monsternameputje) in de afvoerbuis zitten.

Het is de uitdaging om minder afvalwater te produceren en dat het afvalwater gezuiverd kan worden in bijvoorbeeld een Phytobac, een Heliosec, een Biofilter of een aangepaste versie van de drie geselecteerde kistenreinigingssystemen. Er wordt namelijk onderzocht of met de nieuwe kistenreinigers de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken kunnen worden.

De heer Renne werkt momenteel aan een zuivering van spoelwater waarin gewasbeschermingsmiddelen en ziektekiemen afgebroken worden in het kistenwasserssysteem. 


Terug naar de vragen

17. De keuze is aan u als teler. We zetten een paar overwegingen voor u op een rijtje:

Terug naar de vragen

18. Het is de uitdaging om een kistenreiniger te ontwikkelen met zo min mogelijk afvalwater, dat gezuiverd en geloosd kan worden op het land of in het vuilwaterriool. 
Een goede oplossing is zuivering via een biologische zuiveringsinstallatie zoals de Phytobac, de Heliosec of een Biofilter.

Of

Het één-fasesysteem van Mechatec dat het water ontsmet/desinfecteert en opslaat in een IBC-container voor hergebruik in het volgende jaar.

Terug naar de vragen

19. Naar wat wij hebben vernomen, is schoon kraanwater in grotere hoeveelheden óók milieubelastend! Dit verstoort de biotoop welke aanwezig is in het oppervlaktewater, bovendien is er aan kraanwater soms chloor toegevoegd.

Volgens de Waterwet is vervuild water, water waar afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in zitten. Ook natuurlijke stoffen kunnen schadelijk voor het watermilieu zijn. Bijvoorbeeld: water met te veel gronddeeltjes is ook niet goed voor de waterkwaliteit. En stoffen als fosfaat en nitraat komen veel voor in het milieu, maar ze zijn toch vervuilend vanwege de concentratie.

Zie de definitie van Wikipedia:
Onder watervervuiling wordt verstaan: een verandering in de kwaliteit van het water met een schadelijk effect voor mensen, dieren of planten, die met het water in contact komen. Watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of zelfs fataal aflopen.
 

Terug naar de vragen

20. Ja, dat mag allebei, mits geen afvalwater afspoelt naar het oppervlaktewater. Kijk ook bij vraag 4 tot en met 11 voor de overige vragen en antwoorden over wat wel en niet te doen met afvalwater. Als binnen 40 meter vanaf de kadastrale grens een vuilwaterriolering is, dan dient het afvalwater daarop te worden geloosd. De stoffen komen dan alsnog in het oppervlaktewater. Het advies is om het afvalwater vooraf te zuiveren of het op een andere manier na de zuivering te lozen. 

Terug naar de vragen

21. In het geval van kistenreiniging geldt dat de toevoeging van chloor voor ontsmetting alleen is toegestaan als er bij het Ctgb een toelating is als biocide voor chloor. Op dit moment is het gebruik van chloor niet toegestaan.
www.ctgb.nl/biociden/toetsingskader/biocidenverordening-528-2012


Terug naar de vragen

22. Met de hand kost het circa 30-40 liter per kist afhankelijk hoe vuil de kist is en hoe nauwkeurig er gewerkt wordt. 

Machinaal is het verbruik enorm verschillend. Bij de drie geselecteerde systemen is het verbruik tussen de vier en de 50 liter per kist. 
Een kistenreiniger, die water (zuivert/ontsmet en) hergebruikt zal weinig water per kist gebruiken. Het water dat echt verbruikt wordt, is hetgeen dat door de kist wordt geabsorbeerd. Dit kan zo’n vier à vijf liter zijn. 
Een systeem dat reinigt met leidingwater en dat vervolgens loost, verbruikt veel meer. Het hangt dan af van hoe lang de kist in de kistenreiniger blijft staan. Wij adviseren om zuinig met water om te gaan. 

Terug naar de vragen

23. Uit metingen blijkt dat er wel 200 stoffen in vuil spoelwater aanwezig zijn. Hier zitten zelfs stoffen bij, die al jaren niet meer gebruikt mogen worden.

Dit kan bijvoorbeeld doordat:

Terug naar de vragen

24. Er zijn 2 situaties waarvoor een watervergunning nodig is; enerzijds op grond van de Waterwet, in verband met de waterkwaliteit en anderzijds op grond van de Keur, voor het onttrekken van een sloot aan het watersysteem (dus waterkwantiteit).

De aanvraag voor een watervergunning (beide situaties) moet digitaal worden ingediend via: https://www.omgevingsloket.nl/. Tijdens het invullen van de aanvraag wordt aangegeven welke informatie moet worden aangeleverd en daarmee nodig is voor de aanvraag.

De kosten zijn per waterschap en per type aanvraag verschillend:

 Terug naar de vragen

 

25. De norm van residu dat in spoelwater mag achterblijven is 300mg/ liter. Alles hierboven moet dus uit het spoelwater gefilterd worden. Het residu (slib) mag u over het land verspreiden.

Terug naar de vragen

 

26. Tussen 2014 en 2020 is de POP3-regeling opengesteld (Plattelandsontwikkeling Programma). In sommige provincies is de aanleg van een spoelplaats subsidiabel. Kijk hiervoor onder maatregel 2: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Er wordt maximaal 40% subsidie gegeven op de kosten.

Voor meer informatie klik hier http://www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/veenkolonien/veenkolonien-maatregel-2/

Terug naar de vragen