Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 2 van 6  > >>

“Extra inspanning nodig voor schoner water.” Het Nederlandse oppervlaktewater wordt steeds schoner maar is nog niet schoon genoeg. “Nog te vaak zien we normoverschrijdingen voor onder andere bodemherbicides”, stelt Klaas Jilderda van BASF. “We moeten extra stappen zetten; vooral afspoeling via greppels moeten we indammen.”
lees meer

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

lees meer

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie d..

lees meer
Door putjes in de grond te duwen is de afspoeling van een perceel maïs fors te beperken. Een uit Engeland overgekomen machine doet dat vóór de zaai van het gewas. In sep­tember zijn de putjes nog steeds zichtbaar, blijkt tijdens een demo op de Agrarische Dagen Someren.
lees meer

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlakte-water. Beperken en nog liever voorkomen van drift en erfemissie zijn maatregelen die verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen tegen-gaan. Daarnaast vormen afspoeling en erosie vanaf percelen ook een risico, met name op open percelen.

lees meer

Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Na twee succesvolle pilots in Noord-Holland gaan nu steeds meer groepen bloembollentelers aan de slag om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het project heet 'Schoon erf, schone sloot'. Het plan is om dit de komende jaren in de hele bloembollensector uit te rollen.

lees meer
Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.
lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert in juni en juli steekproefsgewijs 140 fruitbedrijven of zij de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen.

lees meer