Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 2 van 6  > >>

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlakte-water. Beperken en nog liever voorkomen van drift en erfemissie zijn maatregelen die verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen tegen-gaan. Daarnaast vormen afspoeling en erosie vanaf percelen ook een risico, met name op open percelen.

lees meer

Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Na twee succesvolle pilots in Noord-Holland gaan nu steeds meer groepen bloembollentelers aan de slag om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het project heet 'Schoon erf, schone sloot'. Het plan is om dit de komende jaren in de hele bloembollensector uit te rollen.

lees meer
Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.
lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert in juni en juli steekproefsgewijs 140 fruitbedrijven of zij de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen.

lees meer

Erfemissiescan geeft aan hoe teler knelpunten kan aanpakken.
De Erfemissiescan Gewasbescherming is vorig jaar, met ondersteuning van de NFO, uitgebreid met een module voor de fruitteelt. Met deze digitale scan kunnen telers nagaan welke risico's zij lopen op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf. Ook krijgen zij informatie over manieren waarop zij de emissie naar het oppervlaktewater verder kunne..

lees meer