'Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?', 'Hoeveel afvalwater kan een biofilter zuiveren?', 'Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?' Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie kunnen telers terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.
lees meer

Erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen is nog een belangrijke bron van emissie naar het oppervlaktewater. Krijg antwoorden op 6 veelgestelde vragen over het verminderen van erfafspoeling.

lees meer

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten...

lees meer

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

lees meer

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie d..

lees meer

Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Na twee succesvolle pilots in Noord-Holland gaan nu steeds meer groepen bloembollentelers aan de slag om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het project heet 'Schoon erf, schone sloot'. Het plan is om dit de komende jaren in de hele bloembollensector uit te rollen.

lees meer
Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.
lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert in juni en juli steekproefsgewijs 140 fruitbedrijven of zij de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen.

lees meer

Erfemissiescan geeft aan hoe teler knelpunten kan aanpakken.
De Erfemissiescan Gewasbescherming is vorig jaar, met ondersteuning van de NFO, uitgebreid met een module voor de fruitteelt. Met deze digitale scan kunnen telers nagaan welke risico's zij lopen op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf. Ook krijgen zij informatie over manieren waarop zij de emissie naar het oppervlaktewater verder kunne..

lees meer
Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Om ervoor te zorgen dat de informatie actueel blijft, heeft CLM de toolboxkaarten vernieuwd.
lees meer
De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermings-middelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met een module voor de fruitteelt.
lees meer
Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Er is veel algemene informatie beschikbaar over maatregelen die telers en loonwerkers kunnen nemen om erfemissie te voorkomen. Als ze op hun eigen bedrijf aan de slag willen, komen er echter toch vaak vragen op. Eenduidige en praktische beantwoording van deze vragen verlaagt de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan met erfemissie. M..
lees meer