Loket erfemissie gewasbescherming

Loket erfemissie
Staat uw vraag niet bij deze meest gestelde vragen (faq's) hieronder?
Stel uw vraag dan per e-mail aan het loket erfemissie: erfemissie@clm.nl

Vragen

1. Waar mag ik mijn spuit vullen?
 • Het vullen van de spuit mag op het erf, boven een bodembeschermende voorziening. Zorg dat er adsorptiemateriaal klaar staat om gemorste gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen.
 • Het vullen van de spuit mag op het perceel, houd daarbij ruime afstand tot de sloot (minstens 2 meter). Bij vullen vanuit het oppervlaktewater is een terugslagklep verplicht.
2. Waar mag ik de spuit intern reinigen?
 • Het intern reinigen van de spuit mag op het perceel waar het betreffende gewasbeschermingsmiddel is toegepast, restvloeistof moet gelijkmatig verspreid worden.
 • Inwendig reinigen mag op het erf alleen boven een vloeistofdichte vloer. Het waswater moet worden opgevangen. Na opvang kunt u het waswater verwerken met systemen als biofilter, Phytobac of Heliosec.

3. Waar mag ik de spuit uitwendig reinigen?

4. Waar mag ik mijn spuit stallen?

5. Aan welke eisen moet een wasplaats voor het schoonmaken van machines met gewasbeschermingsmiddelen voldoen?

6. Wat zijn de kosten voor aanleg van een wasplaats?

7. Op welke manier kan ik restvloeistof en waswater zuiveren?

8. Wat zijn de kosten voor zuiveringssystemen?

9. Komt een wasplaats met zuivering in aanmerking voor MIA/Vamil?

10. Mijn wasplaats is niet overdekt. Op welke manier moet ik met het regenwater omgaan?

11. Heb ik een vergunning nodig voor de aanleg van een wasplaats en/of een zuiveringssysteem?

12. Mag ik mijn wasplaats met zuivering ook door derden laten gebruiken?

13. Wat is het verschil tussen een vloeistofdichte en een vloeistofkerende vloer?

14. Waar kan ik een nulsituatie bodemonderzoek laten uitvoeren?

15. Waar kan ik mijn wasplaats laten keuren?


Antwoorden

1. 

terug naar de vragen

 

2. 

terug naar de vragen

 

3. 

terug naar de vragen

 

4. Stal de veldspuit, en andere machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, bij voorkeur overdekt. Bij stalling op een verhard oppervlak is overdekken verplicht. De spuit mag ook op een onverhard oppervlak worden gestald, zorg hierbij voor voldoende afstand tot de sloot.

terug naar de vragen

 

5. De wasplaats moet vloeistofdicht zijn, dit moet worden gekeurd door een hiervoor erkend bedrijf. Om de 6 jaar vindt herkeuring plaats. Voor aanleg is een bodemonderzoek verplicht.

Voor aanleg van een wasplaats geldt alleen een meldingsplicht, geen milieuvergunningsplicht.
Bij een onoverdekte wasplaats geldt dat het afstromende regenwater niet mag worden geloosd op bodem, riool of oppervlaktewater. Wat wel mag is:
 • Het afstromende regenwater opvangen en verspreid uitrijden over een perceel.
 • Na het schoonspuiten de wasplaats afdekken met bijvoorbeeld zeil. Regenwater vanaf het zeil kan dan afwateren op de bodem, de sloot of het riool.
 • Lozen van het afstromend regenwater op de sloot mag alleen als het waterschap hiervoor een watervergunning heeft afgegeven.
 • Een puntlozing op de bodem mag alleen als de gemeente hiervoor vergunning heeft verleend.
Kijk voor meer informatie op:
http://www.toolboxwater.nl/uploads/pdf/hoog/Factsheet%20Wasplaats-versie%20jan2017.pdf
 
terug naar de vragen
 
 
 
6. De kosten voor de aanleg van een vloeistofdichte wasplaats variëren afhankelijk van de uitvoering, richtlijnen zijn:
 • Kosten voor beton zijn ongeveer €60,-/m2
 • De wasplaats moet aantoonbaar vloeistofdicht zijn. Kosten voor de keuring bij aanleg zijn afhankelijk van de afmeting van de wasplaats en variëren van €500,- tot €750,-. Om de 6 jaar moet de wasplaats herkeurd worden, kosten hiervoor zijn ongeveer €250,-.
 • Daarnaast is een nulsituatie bodemonderzoek verplicht, kosten hiervoor zijn afhankelijk van de afmeting van de wasplaats en liggen rond de €700,-. 
 
terug naar de vragen
 
 
 7. Grofweg zijn er twee verschillende manieren om restvloeistof en waswater te verwerken: 1) door middel van biologische afbraak en 2) door middel van verdamping. Zuiveringssystemen die werken op basis van biologische afbraak zijn de biofilter en de Phytobac. Deze systemen werken door binding van gewasbeschermingsmiddelen aan organische stof of bodemdeeltjes en afbraak door micro-organismen. Zie Toolboxkaart 13b voor meer informatie. Zuiveringssystemen die werken op basis van verdamping zijn de Heliosec en de Osmobag. Bij deze systemen verdampt het water en blijven resten van gewasbeschermingsmiddelen in vaste vorm achter. Deze resten moeten worden afgevoerd naar het klein gevaarlijk afval. Zie Toolboxkaart 13c voor meer informatie.
 
terug naar de vragen
 
 
8. De kosten voor zuiveringssystemen zijn afhankelijk van de benodigde zuiveringscapaciteit. In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen per zuiveringsunit. De biofilter, Phytobac en Heliosec zijn modulair opschaalbaar om een grotere hoeveelheid afvalwater te kunnen zuiveren. De zuiveringscapaciteit wordt dan verdubbeld.
 

Type zuivering

Capaciteit

Kosten aanleg

Jaarlijkse kosten

Biofilter

3 – 4 m3/jaar

€750 - € 2.000

Geen

Phytobac

2,5 m3/jaar

€6.500 - €7.500

Geen

Heliosec

2,5 m3/jaar

€ 4.000 - € 5.000

€50

Osmobag

3 – 6m3/jaar

€5.000

€500

 
terug naar de vragen

 

9.  Zowel de wasplaats als het zuiveringssysteem komen in aanmerking voor de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en afschrijving op een door uzelf te bepalen tijdstip (Vamil-regeling). Kijk voor meer informatie op de Milieulijst MIA/Vamil, op de website van RVO: bedrijfsmiddelcodes B2341 en F2345. Met de MIA kunt u voor maatregel B2341 13,5% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst, voor F2345 is dat 36%. Met Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u afschrijft, tot een maximum van 75% van de investeringskosten in het eerste jaar. Vamil geldt voor beide maatregelen. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 
terug naar de vragen
 
 
10. Bij een onoverdekte wasplaats geldt dat het afstromende regenwater niet mag worden geloosd op bodem, riool of oppervlaktewater. Wat wel mag is:
 • Het afstromende regenwater opvangen en verspreid uitrijden over een perceel.
 • Na het schoonspuiten de wasplaats afdekken met bijvoorbeeld zeil. Regenwater vanaf het zeil kan dan afwateren op de bodem, de sloot of het riool.
 • Lozen van het afstromend regenwater op de sloot mag alleen als het waterschap hiervoor een watervergunning heeft afgegeven.
 • Een puntlozing op de bodem mag alleen als de gemeente hiervoor vergunning heeft verleend
 
Kijk voor meer informatie op: http://www.toolboxwater.nl/uploads/pdf/hoog/Factsheet%20Wasplaats-versie%20jan2017.pdf
 
terug naar de vragen
 
 
11. De wasplaats en het zuiveringssysteem is een type B inrichting volgens het Activiteitenbesluit. Voor type B geldt geen milieuvergunningsplicht, wel een meldingsplicht. Er moet melding worden gedaan bij de gemeente die vervolgens wordt behandeld door de Omgevingsdienst. 
 
terug naar de vragen
 
 
 
12. Het is toegestaan om gezamenlijk gebruik te maken van één wasplaats of uw wasplaats voor derden open te stellen. 
 
terug naar de vragen
 
 
 
13. Een vloeistofkerende voorziening is een fysieke barrière die een stof tijdelijk kan keren, dit in tegenstelling tot een vloeistofdichtevloer die een duurbelasting moet kunnen verdragen.

Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld. Voor alle vloeistofdichte vloeren en verhardingen geldt een keer per 6 jaar een periodieke keuring door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast gelden algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden van vloeistofdichte vloer en verhardingen.

Omdat vloeistofkerende voorzieningen stoffen maar tijdelijk keren, gelden daaraan gekoppeld organisatorische beheermaatregelen (incidentenmanagement) zodat gemorste vloeistoffen direct worden opgeruimd, voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. Onder andere door heldere werkinstructies bij lekkage of morsen en voldoende hulpmiddelen om gemorste vloeistoffen tijdig op te ruimen.

terug naar de vragen

 

14. Verschillende bedrijven bieden deze vorm van bodemonderzoek aan. Hieronder zijn een aantal bedrijven vermeld, dit is geen uitputtende lijst:

Bedrijf

Locatie

Website

Bodem Belang BV

Petten

www.bodembelang.nl/milieu

Terra Milieu

Den Dungen

www.terramilieu.nl

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen

Graauw

www.labzvl.nl

Terrascan BV

Lijnden

www.terrascan.nl

Boluwa Eco Systems BV

Heerde

www.boluwa.nl

terug naar de vragen 

 

15. Meer informatie over de inspectie van vloeistofdichte vloeren kunt u vinden op: http://www.bodembescherming.nl/inspectie-vloeistofdichte-vloeren

Erkende instellingen hiervoor kunt u vinden op de website bodemplus.nl van Rijkswaterstaat: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/?form=instelling

Op deze website kunt u zoeken naar een instelling. Met de knop ‘Toon alles’ helemaal onderaan krijgt u een lijst te zien van alle erkende instellingen.

terug naar de vragen

Hier komt het antwoord